Continuïteitsbezoek helpt bij overgang van ziekenhuis naar thuis in laatste levensfase

Continuïteitsbezoek helpt bij overgang van ziekenhuis naar thuis in laatste levensfase

Continuïteitsbezoek helpt bij overgang van ziekenhuis naar thuis in laatste levensfase

Sinds kort is het mogelijk om in Katwijk bezoek te ontvangen van een (wijk)verpleegkundige bij de laatste fase van het leven. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Nicoline Kraijenoord, wijkverpleegkundige bij Curadomi Katwijk, was initiator van deze nieuwe vorm van ondersteuning en vertelt over de meerwaarde hiervan.

Wat is het continuïteitsbezoek precies?

"Een continuïteitsbezoek is een  huisbezoek door een verpleegkundige, (die hiervoor opgeleid is), bij de cliënt thuis. De cliënt hoeft dan nog geen zorgvraag te hebben. Dit gesprek kan aangevraagd worden door  een cliënt in de palliatieve fase. Tijdens één of meerdere gesprekken (maximaal 4) wordt ondersteuning en begeleiding thuis gegeven in de palliatieve fase van het leven. In deze folder kun is te lezen om welke onderwerpen dit kan gaan."

Waarom is het belangrijk dat we dit nu gaan organiseren in regio Katwijk?

"Voor patiënten in de palliatieve fase is het van groot belang dat de continuïteit van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis goed is geregeld. Deze groep patiënten heeft in veel gevallen (nog) niet altijd een lichamelijke zorgvraag, wel worden zij in de thuissituatie geconfronteerd met diverse, vaak ingrijpende, veranderingen en soms onverwachte beperkingen.

Ook zorgprofessionals constateren meer en meer dat patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte, in de thuissituatie worden geconfronteerd met verschillende praktische, lichamelijke en emotionele veranderingen. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor hun naasten waarbij zij doorgaans indringende vragen over ziekte en zorg ervaren.

Daarnaast komt met regelmaat voor dat wijkverpleging in de palliatieve fase (te) laat wordt ingezet, soms zelfs pas enkele dagen voor het overlijden, waardoor patiënten of hun naasten een periode zonder noodzakelijke zorg en ondersteuning ervaren.

Tot nu toe was het niet mogelijk om deze vorm van ondersteuning en begeleiding aan te bieden. Wij hebben gemerkt dat deze behoefte er wel is in Katwijk en dat je daarmee veel problemen kunt voorkomen. Vanaf nu is dit wel mogelijk om deze begeleiding te bieden."

Welke rol heeft Curadomi hierbij gespeeld?

"Curadomi heeft in onze regio het initiatief genomen om continuïteitsbezoeken te organiseren. Dit kwam niet van de grond omdat huisartsen het beter vonden als het breed gedragen werd door meerdere zorgaanbieders. Ik heb het toen onder de aandacht gebracht bij het netwerk Transmuralis en daar werd het belang gelukkig onderkend. In een werkgroep is toen één en ander uitgewerkt. Inmiddels is het continuïteitsbezoek een erkend product en wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar."

Wat gaan cliënten hiervan merken?

"Cliënten nemen zelf het initiatief om een gesprek aan te vragen nadat zij de folder gelezen hebben. Het gaat dus vooral om cliënten die nog niet in zorg zijn. Binnenkort ga ik de folders neerleggen bij de huisartsen en de huisartsen informeren. We hopen dat, naar aanleiding hiervan meerdere cliënten zich aanmelden voor een continuïteitsbezoek. In een latere fase kunnen we de begeleiding over laten gaan in zorg, als dat gewenst is. Het contact is dan inmiddels gelegd en het vertrouwen opgebouwd."

Het is de bedoeling dat onnodige ziekenhuisbezoeken of opnames worden voorkomen door vroegtijdig te signaleren en hierin pro-actief te handelen. Door het preventieve en informatieve karakter van de continuïteitsbezoeken kan de wijkverpleegkundige de patiënt beter begeleiden in het maken van keuzes omtrent behandeling, afscheid nemen en overlijden en op tijd anticiperen op het ontstaan van problemen of vragen over bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn, overbelasting van mantelzorg en zingevingsvragen. Ook werkt een vroegtijdig contact met de thuiszorg drempelverlagend: de patiënt weet wat de thuiszorg te bieden heeft en hoe hij deze hulp kan inschakelen, mocht dat per direct of in de toekomst nodig zijn (passende zorg).

Na het eerste huisbezoek beslissen patiënt en naaste(n) samen met de (wijk)verpleegkundige of een volgend bezoek wenselijk is en zo ja wanneer. Het doel van een eventuele vervolgafspraak kan zijn: het monitoren van de situatie, verdere informatievoorziening en/of evaluatie van afspraken gemaakt in het eerste huisbezoek.

Hoe komen mensen in aanmerking voor het continuïteitsbezoek?

Het ziekenhuis kan u verwijzen, wanneer u opgenomen bent en naar huis gaat. U kunt desgewenst vragen om door de (wijk)verpleegkundige van Curadomi bezocht te worden. Als u thuis bent, kunt u zelf contact met Curadomi of een van de andere aanbieders uit de folder opnemen. Ons nummer is 06-83676256.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 2583

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.