Missie en visie | Curadomi

Curadomi

Missie en visie

Onze missie is als christen goede, liefdevolle en pro-life thuiszorg te bieden. De Bijbelse opdracht "God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf" is dan ook ons uitgangspunt. De zorg en diensten worden geboden aan alle mensen die dit wensen. De zorg is gericht op de behoeften, waarden en wensen van onze cliënt. 

Visie
Onze pro-life zorgvisie houdt in dat het leven van de mens vanaf de conceptie tot en met het sterven beschermwaardig is. Op grond van deze visie is het onder geen voorwaarde geoorloofd om menselijk leven te beëindigen. Als de kans op genezing is uitgesloten zetten we ons volledig in voor een zo draaglijk mogelijk ziekbed. Ook wanneer de dood komt (aan het ziekbed), willen wij de zieke in de stervensfase bijstaan.

De samenwerking met de cliënt, het netwerk van de cliënt, mantelzorgers, huisartsen, ketenpartners, vrijwilligersorganisaties en kerken is voor een goede zorgverlening van groot belang.

Onze medewerkers kunnen zich als christen vinden in onze missie en delen deze van harte met ons. Zij wijzen misbruik van de naam van God af, communiceren eerlijk en open, hanteren - waar mogelijk -  de zondagrust en respecteren gezagsverhoudingen. De zorgverleners van Curadomi hebben niet alleen oog voor de leefsituatie en ziekte van de cliënt maar er is in de zorgverlening ook aandacht voor zingeving en geloof. Ook in het teamoverleg komen naast de zorginhoudelijke onderwerpen ook regelmatig levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.