Woord en Daad, Lelie zorggroep en CHE starten gezamenlijk onderzoek naar christelijke professie

Woord en Daad, Lelie zorggroep en CHE starten gezamenlijk onderzoek naar christelijke professie

Woord en Daad, Lelie zorggroep en CHE starten gezamenlijk onderzoek naar christelijke professie

De Christelijke Hogeschool Ede, Lelie zorggroep en Stichting Woord en Daad gaan onderzoeken hoe ze hun medewerkers kunnen toerusten hun werk te doen in een pluriforme samenleving. Op maandag 12 november zetten de bestuurders van deze drie organisaties hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor een onderzoek van vier jaar.

De culturele en religieuze context waarin christelijke organisaties werken, wordt steeds diverser. Dat geldt voor het werkveld net zozeer als de organisatie zélf. Hoe geven medewerkers in onze complexe samenleving uiting aan het geloof binnen hun professioneel handelen? En hoe ga je om met verschillen in levensovertuiging? Over deze vragen gaat een onderzoeksteam zich de komende vier jaar buigen.

Veranderende context

Hoewel de werkvelden onderwijs, zorg en ontwikkelingssamenwerking sterk uiteenlopen, vinden de organisaties elkaar in hun christelijke wortels en een missie waaraan ze uitvoering geven in een pluriforme en complexe context. Hun medewerkers opereren dikwijls in netwerken waarin een grote diversiteit aan geloofsovertuigingen bestaat. Om medewerkers in deze context hun werk met overtuiging en geïnspireerd te laten doen, is toerusting vanuit de identiteit des te belangrijker. Door hier gezamenlijk onderzoek naar te doen willen de organisaties de uitwisseling van kennis en ervaring vergroten. Daarnaast willen zij op basis van het onderzoek ook praktische resultaten realiseren, zoals instrumenten voor vorming en toerusting van medewerkers.

Opzet

Het onderzoek dient antwoord te geven op de vraag hoe docenten, zorgmedewerkers en hulpverleners professionals hun geloof handen en voeten geven en welke spanning ze daarbij ervaren. Het onderzoeksteam onderzoekt dit vraagstuk vanuit een theologische, filosofische, en sociaalwetenschappelijke invalshoek. Resultaten van het onderzoek moeten de organisaties ondersteunen bij het vorm geven aan hun identiteit en medewerkers toerusten om geloof en werk met elkaar te verbinden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Christelijke Hogeschool Ede. Dr. Jan van der Stoep, lector Bezieling en Professionaliteit geeft leiding aan het onderzoek. Andere onderzoekers zijn Simon Polinder MA, associate lector Christelijke Professie, Prof. Dr. Bernhard Reitsma, lector Diversiteit en Professionaliteit en dr. Evelien Vermeulen - Smit. De eerste tussentijdse resultaten worden verwacht in de zomer van 2019.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.